Origin: Turkey - Antalya

Vintage Antalya Kilim Rug - K0043669
4' 11" x 7' 10" (59 in. x 94 in.)
$1200 USD
$1079 USD
Vintage Antalya 'Zili' Rug - K0028328
4' 11" x 8' 10" (59 in. x 106 in.)
$1000 USD
$889 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0044503
5' 7" x 7' 7" (67 in. x 91 in.)
$1100 USD
$949 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0039960
5' 8" x 8' 2" (68 in. x 98 in.)
$1100 USD
$949 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0044504
5' 7" x 8' 3" (67 in. x 99 in.)
$1200 USD
$1049 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0044837
5' 5" x 9' 9" (65 in. x 117 in.)
$1000 USD
$829 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0045342
4' 9" x 7' 10" (57 in. x 94 in.)
$900 USD
$797 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0047062
6' 3" x 9' 10" (75 in. x 118 in.)
$1100 USD
$949 USD
Vintage Barak Kilim Rug - K0016002
5' 2" x 10' 3" (62 in. x 123 in.)
$1299 USD
$1099 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0049614
5' 3" x 8' 9" (63 in. x 105 in.)
$1200 USD
$1049 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0043670
5' 1" x 7' 7" (61 in. x 91 in.)
$1200 USD
$1079 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0044498
5' 6" x 8' 2" (66 in. x 98 in.)
$1100 USD
$897 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0044831
6' x 12' 11" (72 in. x 155 in.)
$1400 USD
$1249 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0050292
4' 8" x 9' 6" (56 in. x 114 in.)
$900 USD
$697 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0047830
6' x 7' 10" (72 in. x 94 in.)
$1000 USD
$849 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0010556
5' 3" x 7' 11" (63 in. x 95 in.)
$1300 USD
$1099 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0036103
5' 1" x 8' (61 in. x 96 in.)
$1000 USD
$899 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0045338
5' 10" x 8' 9" (70 in. x 105 in.)
$1100 USD
$949 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0050319
5' 5" x 8' 4" (65 in. x 100 in.)
$1100 USD
$949 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0050283
5' 6" x 8' 4" (66 in. x 100 in.)
$1100 USD
$929 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0050264
5' 9" x 8' 6" (69 in. x 102 in.)
$1100 USD
$929 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0015249
5' 4" x 8' (64 in. x 96 in.)
$800 USD
$549 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0050270
3' 3" x 6' 11" (39 in. x 83 in.)
$800 USD
$649 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0043667
5' 3" x 8' 3" (63 in. x 99 in.)
$1200 USD
$1079 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0048483
5' 5" x 8' 10" (65 in. x 106 in.)
$1000 USD
$889 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0025130
5' 3" x 10' 6" (63 in. x 126 in.)
$1099 USD
$897 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0050320
4' 11" x 10' 8" (59 in. x 128 in.)
$1100 USD
$949 USD
Vintage Barak Kilim Rug - K0025142
5' 5" x 9' 3" (65 in. x 111 in.)
$1199 USD
$1049 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0050275
5' 6" x 9' (66 in. x 108 in.)
$1100 USD
$897 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0050269
4' 9" x 8' 10" (57 in. x 106 in.)
$900 USD
$729 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0043666
5' 9" x 8' 6" (69 in. x 102 in.)
$1200 USD
$1079 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0028175
4' 5" x 7' 10" (53 in. x 94 in.)
$650 USD
$579 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0028192
3' 11" x 7' 7" (47 in. x 91 in.)
$680 USD
$599 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0028358
3' 9" x 8' 2" (45 in. x 98 in.)
$700 USD
$599 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0036046
4' 7" x 8' 2" (55 in. x 98 in.)
$800 USD
$697 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0028361
4' 3" x 7' 3" (51 in. x 87 in.)
$800 USD
$649 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0028067
3' 11" x 6' 3" (47 in. x 75 in.)
$520 USD
$469 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0036102
4' 9" x 11' (57 in. x 132 in.)
$1000 USD
$899 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0036048
4' 7" x 7' 4" (55 in. x 88 in.)
$680 USD
$597 USD
Vintage Antalya Kilim Rug - K0036047
4' 1" x 7' 5" (49 in. x 89 in.)
$680 USD
$597 USD
Showing 1 - 40 of 42