Tulu Rugs

View Larger
New Turkish 'Filikli' Tulu Rug - K0028637
2'9" x 5'5" (33 in. x 65 in.)
$299 USD
$249 USD
Vintage Filikli Tulu Rug - K0027374
3'4" x 5'9" (40 in. x 69 in.)
$700 USD
$629 USD
Vintage Turkish Tulu Rug - K0034032
6'5" x 7'5" (77 in. x 89 in.)
$900 USD
$699 USD
New Turkish 'Filikli' Tulu Rug - K0028263
5'5" x 8'8" (65 in. x 104 in.)
$799 USD
$699 USD
Vintage Turkish Tulu Rug - K0008986
3'8" x 7' (44 in. x 84 in.)
$1200 USD
$899 USD
Vintage Turkish Tulu Rug - K0009011
3'11" x 5'11" (47 in. x 71 in.)
$950 USD
$699 USD
Vintage Turkish Tulu Rug - K0008639
4'7" x 5'3" (55 in. x 63 in.)
$1300 USD
$849 USD
Vintage Turkish Tulu Rug - K0036935
4'11" x 5'5" (59 in. x 65 in.)
$550 USD
$429 USD
Vintage Anatolian Tulu Rug - K0033613
4' x 8'10" (48 in. x 106 in.)
$999 USD
$849 USD
Vintage Turkish Tulu Rug - K0028248
3'8" x 3'10" (44 in. x 46 in.)
$350 USD
$249 USD
Vintage Turkish Tulu Rug - K0009478
4' x 4'8" (48 in. x 56 in.)
$500 USD
$229 USD
New Turkish 'Filikli' Tulu Rug - K0028261
4'3" x 7'5" (51 in. x 89 in.)
$530 USD
$449 USD
Vintage Turkish Tulu Rug - K0008992
3'8" x 4'11" (44 in. x 59 in.)
$850 USD
$629 USD
Showing 1 - 13 of 13