Origin: Turkey - Fethiye

Vintage Fethiye Jijim Rug - K0052562
5' 10" x 9' 10" (70 in. x 118 in.)
$800 USD
$499 USD
Vintage Fethiye Jijim Rug - K0036034
5' 5" x 9' 6" (65 in. x 114 in.)
$950 USD
$849 USD
Vintage Fethiye Jijim Rug - K0050433
3' 6" x 5' 1" (42 in. x 61 in.)
$720 USD
$619 USD
Vintage Fethiye Kilim Rug - K0050284
4' 7" x 7' 5" (55 in. x 89 in.)
$950 USD
$799 USD
Vintage Fethiye Kilim Rug - K0043630
5' 2" x 8' 3" (62 in. x 99 in.)
$1200 USD
$1079 USD
Vintage Fethiye Kilim Rug - K0027295
4' 2" x 7' 5" (50 in. x 89 in.)
$549 USD
$399 USD
Vintage Fethiye Kilim Rug - K0010734
5' 10" x 9' 10" (70 in. x 118 in.)
$1800 USD
$1599 USD
Vintage Fethiye Jijim Rug - K0050345
5' 9" x 8' 2" (69 in. x 98 in.)
$750 USD
$649 USD
Vintage Fethiye Kilim Rug - K0036437
4' 3" x 7' 9" (51 in. x 93 in.)
$900 USD
$799 USD
Vintage Fethiye Kilim Rug - K0050525
4' 9" x 10' 1" (57 in. x 121 in.)
$900 USD
$697 USD
Vintage Fethiye Kilim Rug - K0050266
4' 9" x 8' 6" (57 in. x 102 in.)
$1300 USD
$1099 USD
Vintage Fethiye Jijim Rug - K0048550
5' 7" x 7' 11" (67 in. x 95 in.)
$800 USD
$649 USD
Vintage Fethiye Kilim Rug - K0033090
4' 11" x 7' 3" (59 in. x 87 in.)
$800 USD
$669 USD
Vintage Fethiye Kilim Rug - K0043689
6' x 6' 9" (72 in. x 81 in.)
$900 USD
$799 USD
Vintage Fethiye Jijim Rug - K0053752
7' 1" x 11' 10" (85 in. x 142 in.)
$1000 USD
$789 USD
Vintage Fethiye Jijim Rug - K0042900
5' 6" x 9' 4" (66 in. x 112 in.)
$1100 USD
$989 USD
Vintage Fethiye Jijim Rug - K0036236
5' 3" x 9' 10" (63 in. x 118 in.)
$1400 USD
$1099 USD
Vintage Fethiye 'Zili' Rug - K0043622
5' 4" x 7' 10" (64 in. x 94 in.)
$1100 USD
$939 USD
Vintage Fethiye Jijim Rug - K0038912
5' 8" x 8' 10" (68 in. x 106 in.)
$1100 USD
$979 USD
Vintage Fethiye Jijim Rug - K0050343
6' 4" x 8' 10" (76 in. x 106 in.)
$750 USD
$649 USD
Vintage Fethiye Jijim Rug - K0050355
4' 5" x 5' 1" (53 in. x 61 in.)
$550 USD
$449 USD
Vintage Fethiye Kilim Rug - K0035996
5' 3" x 8' 11" (63 in. x 107 in.)
$1100 USD
$897 USD
Vintage Fethiye Kilim Rug - K0036060
5' 1" x 7' 10" (61 in. x 94 in.)
$900 USD
$797 USD
Showing 1 - 25 of 25